Senior High School

Senior High School
  • Senior High School

  • Views 0

  • Downloads 0

  • File size 92KB
  • Author/Uploader: Monita Pops Fernandez

I.

SENIOR HIGH SCHOOL – CORE SUBJECT

A. KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO a. Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon DESKRIPSIYON NG KURSO: Pag-aaral tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng Wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingguwistiko ng napiling komunidad. PANITIKANG KONTEMPORARYO/POPULAR: Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). GRAMATIKA: Paggamit ng kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik). ——————————————————————————————————————–Mahirap ngang pag-aralan ang ating Wikang Filipino. Marami pa tayong mga proseso at mga iba’t ibang salitang magkakapareho ng tunog kapag binaggit pati na rin ang kanilang mga letra ngunit di natin alam na magkakaiba pala talaga sila. Dito sa 2nd Semester ng pag-aaral ko sa ISPSC at nagpapakabihasa sa Filipino, aminado akong marami akong nakalimutan na salitang sa mga mabababang Grado ko palang napag-aralan. Dahil dito sa aming subject napag-alaman ko ang iba’t ibang proseso at talakayin sa bawat baiting. Ang napunta sa aking talakayin ay pinamagatang Senior High School – CORE Subject. Ito ang unang tinalakay ko. Ito ay pumapaksa ukol sa o tungo sa mabisang komunikasyon na may kasamang pananaliksik sa wika at kulturrang Pilipino. Dito pag-aaralan ang tungkol sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng Wikang Filipino sa sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. Sa deskripsyong nabanggit tungkol dito sa pag-aaral na ito, naglalaman ito ng mga pamantayan upang magkaroon ng batayan ang isang guro kung ang mga paksang kanyang tinuturo ay nauunawan ng kaniyang mga mag-aaral, at ito ay dapat nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. Sa pag-aaral nito, may partisipasyon din ang mga mag-aaral upang mas lalong maunawaan ng mag-aaral ang tinatalakay ng kanilang guro at kung ano ba ang takbo nito. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na ‘Pamantayan sa Pagganap’ na kung saan dito makikita ang progreso o pagtugon ng mga mag-aaral sa paksang tinalakay. Nakapaloob dito dapat nakakagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspetong kultural o linggwistiko ng napiling komunidad. Sa bandang ito naman, dito sinusukat ng guro kung naunawaan ng magaaral ang kaniyang tinalakay o itinuro sa mga ito kaya naman magbibigay siya ng Gawain kung saan malalaman niya kung epektibo kaniyang ginawang pagtuturo. Kaya upang matulongan ang mag-aaral na maunawaan ang talakayin, mayroon tayong mga panitikang naaayon sa edad at

henerasyon ng mga ma-aaral upang makatulong sa pag-unawa nila sa Wikang Filipino. Nariyan ang napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). Panghuli, hindi rin dapat mawala ang gramatika sa pag-aaral. Dito mas magkakaroon ng komuniksayon sa wikang ginagamit. Ditto na pumapasok ang paggamit ng kasanayang komunikatibo na ang mga sumusunod:   

Linggwistik – ito ay ang siyentipikong pag-aaral ng wika. Sinusuri nito ang aktwal na paggamit ng wika sa mga katutubong nagsasalita (native speaker) nito. Sosyolinggwistik – kakayahan ng tao na gamitin ang wika nang mag-angkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Diskorsal – Ang kakayahang diskorsal ay tumutukoy sa mismong kakayahan na matiyak o masigurado na tama ang isa o higit pang kahulugan ng teksto at sitwasyon na nakapaloob o nakaayon sa konteksto. Istratedyik – tumutukoy at nangangahulugan ng isang kakayahang nagpapakita ng masinsing pagpaplano kung papaano gagawi o isasagawa ang isang bagay. 

Sa patuloy naming pag-aaral naming tungkol sa kurikulum guide at mga nakapaloob dito, alam kong marami pa kaming dapat aralin at dapat maging bihasa kami sa maliit man o malalaking detalye ukol dito na siyang makakatulong sa amin upang maging mabisang guro pagdating ng araw.

B. KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO b. Paksa: Wika, Wikang Filipino at Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas DESKRIPSIYON NG KURSO: Pag-aaral tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng Wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawan nang may masusing pagsasaalang-alang ang mga lingguwistiko at kultural na katangian at pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng paggamit ng wika dito. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenang kultural at panlipunan sa bansa. PANITIKANG KONTEMPORARYO/POPULAR: Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). GRAMATIKA: Paggamit ng kasanayang komunikatibo (lingguwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) ——————————————————————————————————————–Natapos ng tinalakay ang tungkol sa unang paksa na tumutukoy sa pagkakaroon ng mabisang komunikasyon, narito naman ang kasunod na talakayin. Pumapaksa naman ito sa Wika, Wikang Filipino at Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas. Natalakay na at naunawaan na ang unang parte ng aralin, dadako naman tayo dito sa kasunod. Ang pag-aaral nito ay tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad ng Wika, gamit at paggamit ng Wikang Filipino sa sitwasyong komunikatbo at kultural sa lipunang Pilipino. Nasa komunikasyon ang pokus ng pag-aaral na ito sa may kasamang pananaliksik. May mga pamantayan pa rin itong dapat isaalang-alang tulad na lamang kung nauunawan nang may masusing pagsasaalang-alang ang mga linggwistiko at kultural sa katangian at kultural na katangian at pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng paggamit ng wika dito. Ibig sabihin, habang tinatalakay ng guro ang paksa, nauunawaan ng kaniyang mag-aaral ang kanilang talakayin upang mas mabisa ang kanilang pag-aaral tungkol sa wika pero dapat may masusing pagsasaalang-alang upang higit na makuha ang punto ng pag-aaral. Sa pamantayang pagganap naman, dito ay dapat nakasusulat na panimulang pananaliksiksik. Nag-uumpisa ng bumuo o mangalap ng impormasyon sa mga penomenang kultural at panlipunan ng bansa ang mga mag-aaral. Masusi at pawing katotohanan ang mga pananaliksik na gagawin upang lalong maunawaan ng mag-aaral ang kanilang talakayan. Kailangan pa rin ng gabay ng guro ukol sa paksang ito upang maging mabisa ang pananaliksik. Tulad din ng naunang paksa, taglay din nito ang mga panitikang kontemporaryo/popular na makakatulong sa pag-aaral at pananaliksik ng mga mag-aaral. At siyang magiging gabay ng guro upang matulongan ang kaniyang mga mag-aaral. Kasama pa rin dito ang gramatika na mahalaga pa rin sa pagdaraos ng pananaliksik ukol dito. Sa patuloy na pagtalakay n gaming pag-aaral ukol dito, unti-unti kong nauunawaan ang pagkakasunud-sunod ng mga aralin noong ako pa ay nasa senior high school pa lamang. Natutunan ko ng dahil sa pag-aaral naming ito na ang kurikulum guide na ito ang sinusunod ng mga nagdaang guro ko. Mausi ngang talaga ang pag-aaral sa wika.

C. PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK c. Paksa: Mga Uri ng Teksto DESKRIPSIYON NG KURSO: Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nasusuri ang iba’t ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa penomenong kultural at panlipunan sa bansa. PANITIKANG KONTEMPORARYO/POPULAR: Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). GRAMATIKA: Paggamit ng kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) ——————————————————————————————————————–Narito naman tayo sa kasunod sa talakayin. Dito sa parting ito ng kurikulum guide, nakabase naman tayo sa pagbasa at pagsusuri ng mga iba’t ibang teksto tungo sa pananaliksik. Sa pananaliksik na gagawin o uumpisahan ng mga mag-aaral, kasama naman itong pagbasa at pagsuri na makatutulong para sa pagpapalawig ng kanilang pananaliksik. Ang paksang nabanggit na tatalakayin ay ang Mga Uri ng Teksto. Sa bahaging ito ay pag-aaralan ang proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang anyo at uri ng teksto. Ang pag-aaral na it ay makatutulong sa pagbuo at pagsulat ng isang sistematikong pananaliksin ng mga mag-aaral. Sa tulong at agabay ng guro, magkakaroon ng basehan ang mga mag-aaral upang mapalalim pa ang kanilang ginagawang pananaliksik. Sa pag-aaral na ito nasusuri ang iba’t ibang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Ito naman ang magiging pamantayang pangnilalaman na magiging gabay ng guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Narito rin ang pamantayang pagganap para naman sa mga mag-aaral upang malaman ng guro ang progreso sa kanilang pag-aaral. Kung ang kaniyang mag-aaral ay nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa penomenang kultural at panlipunan sa bansa. Ang pag-aaral na ito ay nakabase lamang sa ating bansa. Kultura at iba pa ang sasaliksikin gamit ang mga tekstong nabasa na siyang kailangan para sa gagawing pananaliksik. Upang matulongan ang mga mag-aaral narito ang mga iba’t ibang panitikang kontemporaryo/popular na ipapagawa ng guro tulad na lamang ng napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (tulad ng awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). Kasama pa rin ditto ang gramatika na nakapapalooban ng tamang paggamit ng kasanayang komunikatibo na tulad ng nabanggit sa mga ilang yugto. Ang pananaliksik ay may karampatang pagbabasa at pagsusuri ng mga teksto tungo sa isang payak at makatotohanang pananaliksik na may kabuluhan at tamang paggabay ng guro. Hangad nitong palawigin ang kaalaman ng isang mag-aaral at kung saan aabot ang kanilang pananaliksik ukol sa mga iba’t bang teksto.

D. PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK d. Paksa: Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik DESKRIPSIYON NG KURSO: Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng ba’t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nakasusunod sa pamantayan ng pagsulat ng masinop na pananaliksik. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa. PANITIKANG KONTEMPORARYO/POPULAR: Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media). GRAMATIKA: Paggamit ng kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik). ——————————————————————————————————————Ito naman ay ang pangalawang parte ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang teksto tungo sa pananaliksik, na may paksang kinapapalooban ng mga hakbang ng pananaliksik para sa papel na pananaliksik. Ang naunang Gawain ay ang pag-alam sa mga uri ng teksto. Paggawa pa lang ng pananaliksik. Dito sa paksang ito ay gagawa na ng literal na pananaliksik at malalaman na din ang mga hakbang kung paano ito isasagawa ng mag-aaral sa tulong ng guro. Sa paksang ito, pagaaralan ang mga proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang uri at anyo pa rin ng teksto. Nakapokus ito sa mga teksto. Sa paggawa ng pananaliksik, dapat nakasusunod sa pamantayan ng pagsulat ang mga mag-aaral sa masinop na pananaliksik. Tuturuan ng guro ang kaniyang magaaral na maging maayos at naaayon sa pananaliksik ang gagawin. Sa pamantayang pagganap naman, ang mga ag-aaral ay nakabubuo na ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa. Sa paggawa o pagsasaliksik, ang napiling paksa naman ay angkop at naaayon sa panahon na kung saaan doon ay mabibigyang linaw ang isang paksang nangyayari sa kasalukuyan. Doon malalaman kung ano at kung paano ito nagsimula. Bibigyang linaw ng mag-aaral ang naturang paksa sa pamamagitan ng pananaliksik rito. Gamit pa rin ang mga panitikang kontemporaryo/popular, tulad ng napapanahong sanaysay, talumpati at mga panitikang popular ay makakatulong sa mga ginagawang pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa isinagawang pag-aaral at pananaliksik, nawa ang mga nakalagay na mga pamantayan, mapa-guro man o mag-aaral, kailangan na nagtutugma pa rin ito upang malaman kung epektibo ba ang ginawang paggabay ng guro sa kaniyang mag-aaral ng kung sakali man na may kulang ay malalapatan agad ng paraan upang hindi masayang ang ginawang pananaliksik ng mga magaaral.

II.

SENIOR HIGH SCHOOL – APPLIED SUBJECT

K TO 12 SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT – FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK) A. Paksa: PAGSULAT NG SULATING AKADEMIK TITULO NG KURSO: Filipino sa Piling Larang (Akademik) DESKRIPSIYON NG KURSO: Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng samga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at massinop na pagsusulat sa piniling larangan. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan (Akademik). PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakabubuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademik ayon sa format at teknik. MGA TEKSTONG BABASAHIN: Iba’t ibang anyo ng sulatin sa mga piling larangan. GRAMATIKA: Paggamit ng mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) PAMANTAYANG PAGGANAP: Nakabubuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademiko ayon sa format at teknik. NILALAMAN: a. Sulating Akademik – kahulugan. Kalikasan, katangian b. Pagsulat ng mga sulating akademiko. PAMANTAYAN (NILALAMAN)  Pag-unawa kaugnay ng pagsulat ng mga sulating akademik.  Pagtiyak sa proseso ng pagsulat.  Paggamit ng angkop na format at teknik ng pagsulat. PAMANTAYAN (PAGGANAP)  Pagsusuri kaugnay ng pagsulat ng mga sulating akademik.  Pagsulat ng mga sulatin batay sa pananaliksik  Pagpapalitang-kritik ng mga sulatin KASANAYANG PAMPAGKATUTO  Pagbibigay-kahulugan  Pagkilala sa mga sulating akademik  Pagsasagawa ng panimulang pananaliksik  Pagsunod sa mga hakbang sa pagsulat  Pagsunod sa istilo at teknikal na pangangailangan  Pagsulat ng talumpati mula sa pinakinggang halimbawa

       

Pagtukoy sa pinakinggang impormasyon tungo sa pagsulat ng katitikan ng pulong at sintesis. Pagkilala sa katangian ng mahusay na sulatin mula sa binasang halimbawa Pagbibigay-kahulogan sa mga terminong akademiko Pagtiyak sa mga elemento ng mga kaugnay ng episodyang pinanood sa programa sa paglalakbay Pagsulat ng organisado, malikhain, at kapani-paniwala Maingat, wasto at angkop sa paggamit ng wika Pagsulat batay sa pananaliksik Pagsasaalang-alang sa etika sa pagsulat

Pinal na Output Pagbuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal sa sulating akademiko Pagbuo ng portfolio Tapos na ang Senior High School – CORE Subject, dadako naman tayo sa Applied Subject dito pa rin sa pagpapatuloy ng talakayin. Una na rito ang Filipino sa Piling Larang (Akademik). Dito ay layuning makapagsulat ng sulatin sa akademikong paraan. Lilinangin rito ang kakayahan ng isang mag-aaral na magpahayag ng kaniyang naiisip tungo sa mabisa, mapanuri at masinop na pagsulat. Dapat ay nauunawaan ng mag-aaral ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan (at ito ay kung pinili niya ang Akademik). Para sa pamantayang pagganap, pagbuo o paglikha ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademik na naaayon sa format at teknik na binigay ng guro. Doon ilalagay ang mga nasulat ng akademik. Sa gramatika ay hindi pa rin nawawala ang mga kasanayang komunikatibo upang mas magkaroon ng koneksyon ang nagsulat, ang sinusulat at ang magbabasa sa isinagawang pagsulat sa larangan ng akademik. Ang magiging laman naman ng malikhaing portfolio na nagawa ng mag-aaral ay dapat mayroong: 1.) Sulating Akademik – kahulugan, kalikasan, katangian, 2.) Pagsulat ng mga Sulating Akademiko. Ang pagsulat sa larangan ng akademiko, hindi nawawala ang proseso ng pagsulat nito. Upang lubos na maunawaan ng mambabasa ang isasagawang akademikong sulatin, kailangang may malawak na pag-unawa ang isang mag-aaral sa pagsulat ng mga sulating akademik, at may angkop na format at teknik sa pagsusulat. Mayroon ding mga Kasanayang Pampagkatuto upang mas mapalawig pa ang kaalaman ng mag-aaral tungkol sa pagsulat ng akademik. Ang magiging pinal na output ng kanilang pag-aaral ay ang pagbuo malikhaing portforlio na siyang magiging laman ng kaniyang mga ginawang orihinal na sulating akademiko.

SENIOR HIGH SCHOOL – APPLIED SUBJECT K TO 12 SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT – FILIPINO SA PILING LARANG (ISPORTS) B. PAKSA: PAGSULAT NG MGA SULATING SA MGA KURSO SA LARANGAN NG ISPORTS TITULO NG KURSO: Pilipino sa Piling Larang (Isports) DISKRIPSIYON NG KURSO: Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayg tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat sa piniling larangan. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan(Isports) PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakabubuo ng isang pahayagang pang-isports na naglalaman ng iba’t ibang anyo ng sulating isports. MGA TEKSTONG BABASAHIN: Iba’t ibang anyo ng sulatin sa mga piling larangan GRAMATIKA: Paggamit ng mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) Pmantayang Pagganap: Nakabubuo ng pahayagang pang-isports na naglalaman ng iba’t ibang anyo ng sulating isports. NILALAMAN: a. Sulating Pang-isports b. Pagsulat ng piling anyo ng sulatin PAMANTAYAN (NILALAMAN) Pagtukoy sa kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng sulatin Pag-iiba-iba ng mga katangian ng mga anyo ng sulatin Pag-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagsulat PAMANTAYANG (PAGGANAP) Pagsusuri sa kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng sulatin Pagsulat ng sulatin KASANAYANG PAGKATUTO:  Pagbibigay-kahulugan  Pagkilala sa iba’t ibang anyo ng sulatin  Panimulang pagsasaliksik  Pagbibigay-kahulugan sa mga temino  Pagsunod sa mga panuto ng pinanood na programang pang-isports  Pasalitang pagpapaliwanag kaugnay ng sulatin  Pagsulat gamit ang wasto at angkop na wika  Pagsaliksik kaugnay ng sulatin

Pagsasaalang-alang sa etika ng pagsulat

Pinal na Output: Pagbuo ng pahayagang pang-isports na naglalaman ng iba’t ibang sulating pang-isports Kung ang naunang larangan ay pang-akademik, kasunod na nito ay ang Isports naman. Sulating naglalaman lamang ng ukol sa Isports. Katulad ng akademik, nilalayon din nitong linangin ang kakayahan sa pagsulat sa larangan ng Isports ang isang mag-aaral. Kung ito man ang kaniyang pinili, dito ay gagawa ang mga mag-aaral ng mga pahayagang ukol sa Isports. Kung ang akademik ay pawing mga sulatin, sa larangan naman ng Isports ay pawing pahayagan. Nakatuon ang larangan na ito sa Isports lamang. Isinusulat ito sa paggawa ng pahayagan gamit pa rin ang mga kasanayang pangkomunikatibo. Ang pahayagang nagawa ay dapat naglalaman ng mga sumunod: 1.) Sulating Pang-Isports at 2.) Pagsulat ng piling anyo ng sulatin. Katulad din ng akademik, pareho sila ng Pamantayan (Nilalaman) ngunit sa Pamantayan (Pagganap) sa larangan ng Isports ay ang pagsusuri sa kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng sulatin. May mga kasanayang pagkatuto rin ang Isports, na nakatala sa itaas. Ang magiging pinal na output naman rito ay ang pahayagang pang-isports na naglalaman ng iba’t ibang sulating ukol sa isports lamang.

K TO 12 SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT – FILIPINO SA PILING LARANG (SINING) C. PAKSA: PAGSULAT NG MGA SULATING SA MGA KURSO SA SINING AT DISENYO TITULO NG KURSO: Filipino sa Piling Larang (Sining) DISKRIPSYON NG KURSO: Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at massinop na pagsusulat sa piniling larangan. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang kalikasan , layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan (Sining at Disenyo) PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakabubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo MGA TEKSTONG BABASAHIN: Iba’t ibang anyo ng sulatin sa mga piling larangan GRAMATIKA: Paggamit ng mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) PAMANTAYANG PAGGANAP: Nakabubuo ng isang magasing-pansining o pangdisenyo NILALAMAN: a. Sulatin sa Sining at Disensyo b. Pagsulat ng iba’t ibang sulatin mula sa:  Kulturang popular  Social media  Mass media  Sining panteatro  Sining biswal  Disenyo ng Istruktura (gusali, parke, billboard, atbp) PAMANTAYAN (NILALAMAN)  Pagtukoy sa kahulogan, kalikasan ng pagsulat  Pag-iiba-iba sa mga katangian ng sulatin  Pagsulat ng pagpapaliwanag ng karansan sa pagbasa, panonood, pagsasagawa, pagrerebyu  Pagtiyak sa proseso ng pagsulat  Paggamit ng angkop na format at teknik PAMANTAYAN (PAGGANAP) Pagsusuri kaugnay ng pagsulat ng mga sulatin  Pagsulat ng sulatin  Pagtatanghal  Pagkikiritik  Pagbuo ng portfolio KASANAYANG PAMPAGKATUTO  Pagbibigay-kahulugan

       

Pagkilala sa iba’t ibang anyo ng sulatin Panimulang pananaliksik Pagpapaliwanag ng kahulugan ng pinakinggang halimbawa Pagsusuri ng katangian ng mabisa at mahusay na sulatin Pagbibigay-kahulugan ang mga terminong teknikal Pagtukoy sa mga element ng sulating pinanood Pagsulat ng sulatin batay sa gamit ng wika Pagsasaalang-alang sa etika sa binuong sulatin

Pinal na Output Pagbuo ng magasing pansining

Nasa ikatlong larangan na tayo, at ito naman ay ang pagsulat ng mga sulating sa mga kurso sa sining at disensyo. Pagkamalikhain sa pagsulat naman ang larangang ito. Kinapapalooban pa rin ng iba’t ibang sulating lilinang sa kakayahang magpahayag tulad ng mga naunang larangan. Ito naman ay ang pagbubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo. Gamit pa rin ang mga kasanayang komunikatibo para sa gramatika. Ang magiging nilalaman naman ng kanilang ginawang magasin ay ang: 1.) Sulating Sining at Disenyo, 2.) Pagsulat ng iba’t ibang sulatin mula sa mga binanggit sa itaas. Ang magiging pamantayan naman sa nilalaman ay nakatala sa taas na siyang magiging batayan ng guro kung ang nagawang sulatin ay akma sa nasabing mga pamantayan. Sa pamantayan sa pagganap, doon naman ay ang pagsusuri kaugnay ng pagsulat ng mga sulatin. Mayroon din itong mga kasanayang pampagkatuto na nasa itaas. At ang magiging pinal na output nito ay ang pagbuo ng magasing pansining.

K TO 12 SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT – FILIPINO SA PILING LARANG (TECH-VOC) D. PAKSA: PAGSULAT NG MGA SULATING SA MGA KURSONG TEKNIKAL-BOKASYUNAL (TECH-VOC) TITULO: Filipino sa Piling Larang (Tech-Voc) DISKRIPSIYON NG KURSO: Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpapahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsulat sa piniling larangan. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang kalikasan , layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan (Tech-Voc) MGA TEKSTONG BABASAHIN: Iba’t ibang anyo ng sulatin sa mga piling larangan GRAMATIKA: Paggamit ng mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) PAMANTAYANG PAGGANAP: Nakabubuo ng pahayagang pang-isports na naglalaman ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikalbokasyunal. NILALAMAN: a. Sulating Teknikal – Bokasyunal b. Pagssulat ng piling anyo ng sulating Tech-VOC PAMANTAYANG (NILALAMAN) Pagtukoy sa kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng sulatin Pagsasagawa ng wasto at angkop na pagsulat PAMANTAYAN (PAGGANAP) Pagsusuri ng kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng sulatin Pagsulat ng sulating Tech-VOC KASSANAYANG PAMPAGKATUTO  Pagbibigay-kahulugan  Pagkilala sa iba’tb ibang Tech-VOC na sulatin  Panimulang pagsasaliksik  Pag-iisa isa sa mga hakbang sa pagbasa ng sulatin  Paglilista ng katawagang teknikal  Pasalitang pagpapaliwanag sa mga termino kaugnay ng paraan ng pagsulat  Pagsulat ng sulatin gamit ang wasto at angkop na wika Pinal na Output Pagbuo ng manwal ng piniling sulating Tech-VOC

Repleksiyon Sa pagdaan ng araw ng pag-aaral naming noong panahong may pasukan pa, madami akong natutunan sa mga nagdaang aralin naming tungkol sa Sining ng Pagtuturo ng Filipino sa Kurikulum na K to 12. Madami akong nadiskubre sa pagdaan ng mga araw na iyon. Dito sa aming mga pag-aaral ukol sa mga inaaral ng mga tulad naming nagsisipag-aral mula Kinder hanggang makatapak sa Grade 12. May mga ispesipikong aralin na nangangalangan ng mga pamantayan upang malaman kung ganap bang natututo ang isang mag-aaral at kung nagiging epektibo ba ang nagging pagtuturo ng guro sa kanila. Sa pagpapatuloy n gaming pag-aaral noon ay hindi ko akalain na puro tungkol lang sa pag-aaral ng wika ang gagawin. May mga proseso pang dapat na sundin kapag nagging is aka ng ganap na guro. Kung ikaw man ay magtuturo kailangan mong sundan ang mga pamantayan na siyang gagabay sayo sa pagtuturo. Isa sa mga natutunan ko sa aming aralin na ito ay dapat huwag ka lang puro turo ng turo, dapat alamin mo din kung natutugunan mo pa ba ang mga pamantayang kinakailangan sa kurikulum guide. Alamin mo kung tama ba ang tinatahak mong aralin na ituturo mo sa iyong klase. Inaral naming ang bawat mga paksa sa bawat yugto ng mga pagtuturo doon sa kurikulum guide. Para mapadali, hinati kami n gaming guro at inayos an gaming pagkakasunud-sunod sa pag-aaral o paglalathala ng aralin. Ako ang ikalawang mag-rereport ng mga paanahong iyon. Ang topikong napunta sa akin ay tungkol sa Senior High School – CORE Subject na nahati sa apat na paksa, ito ay ang mga sumusunod: A. Komunikasyon at Pananaliksik Tungo sa Wika at Kulturang Pilipino na may paksang ‘Tungo sa Mabisang Komunikasyon’ at kasunod na paksa ay ang ‘Wika, Wikang Filipino at Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas’, kasunod nito ay ang Pagbasa at B. Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik na may paksang ‘Mga Uri ng Teksto’ at ‘Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik’. Dito sa topikong ito, natutuhan ko na di lang puro pananaliksik ang unang gagawin o gagawin. Kailangan muna ng ibayong pag-aaral at dapat makamit ang mga hinahanap na pamantayan sa bawat paksa upang matugunan ang mga kinakailangang datos. Madami ka pang pagdadaang mga proseso bago ka gumawa ng pananaliksik. Paano ka na lang gagawa ng iyong pananaliksik kung wala ka pang alam tungkol sa pagkakaroon ng mabisang komunikasyon? Mga paggamit ng kasanayang komunikatibo? Ano na lamang ang ilalagay mo sa iyong pananaliksik kung ikaw mismo ay di alam kung ano ba dapat ang iyong sasaliksikin? Sa pagpapatuloy naman ng aralin naming ito, sumunod naman ang tungkol sa wika. Dito sa CORE subject na ito, tinatalakay hindi lamang ang Wika pati na rin ang Kulturang Pilipino, kung anon a ang kalagayan ng Wika sa ating kasalukuyang panahon sa mga sitwasyong komunikatibo. Ang mga kasanayang komunikatibo ay kailangan at mahalaga rin pagdating sa pananaliksik, isa din yan sa natutuhan ko ng matalakay at masakatuparan ko ang pag-rereport nito sa aming klase. Bagama’t madami akong mga pagkakamali, ay itinatama naman ako ng aking guro kaya nagkaroon ako ng ibayo pang mga kaalaman at napag-alaman kong mali pala ang pagkakaintindi ko sa ibang parte ng leksyong itong aking tinatalakay. Mayroon ding inaaral na mga uri ng teksto upang magkaroon ng mabisang pananaliksik. Pagbasa at pagsulat, yan ang mga pangunahing sangkap upang magkaroon ng katuturan at kaalaman ang mag-aaral na gagawa ng isang pananaliksik. Magbasa ang susi sa mga pananaliksik, aralin ang mga iba’t ibng uri ng teksto at suriin kung ito ba ay makatotohanan o pawing mga maling impormasyon lamang bago mo ito ilapat sa iyong pananaliksik. Kapag naisaayos mo na, dadako ka na ngayon sa pagbuo ng pananaliksik pero bago iyn, may mga hakbang ka pang dapat sundin. Ganoon ang paggawa ng isang pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang masistemang pag-aaral na kinakailangan ng tama at wastong pag-aaral. Ang tunguhin lamang nito ay dapat magkaroon ka ng kaalaman bago ka gumawa ng hakbang. Magbasa ka muna upang madagdagan ang iyong mga nabubuong impormasyon at kaalaman. At kapag nangyari na, nakalap mo na ang mga dapat mong malaman, madali mo na lamang magagawa ang pananaliksik. Sa huling bahagi naman ng aking topiko, tinatalakay naman doon ay ang Senior High School – Applied Subject. Dito na pumapasok ang apat na mga larangan, una na dito ang akademik. Ang pokus nito ay ang paglinang ng kakayahang pagsulat sa larangan ng akademik.

Upang makamit ito, magkakaroon ng mga pamantyang lilinang sa kakayahang ito. Paggawa ng malikhaing portfolio na siyang magsisilbing lagayan ng mga nasulat na akademiko. Sa paggawa naman ng sulating akademik, nililinang din nito ang pagsusulat ng mga payak at masuring sulatin. Kasunod naman nito ay ang sa larangan naman ng Isports, tumatalakay naman sa mga uslating pang-isports. Kung ang akademik ay may ginagawang portfolio, sa isports naman ay ang pahayagan. Pagsulat ng tungkol sa isports sa isang pahayagan. Ikatlo ay ang Sining at Disenyo. Katulad in ito ng nauna pang mga larangan ngunit nag-iiba sila sa mga output na para sa ispesipikong larang. Dito naman ay gagawa ng isang magasin. Panghuli naman ay ang Tech-Voc na larangan. Tulad ng Isports nakakagawa din ng pahayagang pang-isports ito ngunit naiiba na ito sa mga sulating teknikal-bokasyonal. Madami pa kaming hindi alam, ngunit dahil sa pandemyang kumakalat ngayon, hindi na ito natuloy pa. nais ko pang magkaroon ng iba pang kaalaman ukol dito. Umaasa pa rin akong hindi lamang ditto nagtatapos ang kaalamang aming natalakay at matatalakay pa.