Proiect. Figuri Geometrice

Proiect. Figuri Geometrice
  • Proiect. Figuri Geometrice

  • Views 1

  • Downloads 0

  • File size 158KB
  • Author/Uploader: Muresan Mariana

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 17.05.2021 ÎNVĂŢĂTOR: Mureșan Mariana UNITATEA DE ÎNVᾸȚᾸMÂNT: Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca CLASA: I H DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice UNITATEA DE ÎNVᾸȚARE: “Eroi de poveste” ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiințe ale naturii TEMA: Figuri geometrice (pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi) TIPUL LECȚIEI: Transmitere și însușire de noi cunoștințe SCOPUL: Asimilarea cunoștințelor referitoare la elemente intuitive de geometrie (figurile geometrice) Dezvoltarea limbajului matematic specific geometriei. COMPETENȚE SPECIFICE: 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAEA MEDIULUI

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări; 3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte; 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1: – să recunoască cele patru figuri geometrice, intuindu-le pe imaginile prezentate; O2: – să descrie figurile geometrice învățate, ținând cont de caracteristicile acestora; O3: – să asocieze cel puțin trei obiecte din mediul înconjurător cu fiecare figură geometrică, pe baza însușirilor;

O4: – să coloreze cele patru figuri geometrice, ținând cont de indicațiile primite; O5:- să continue modelele repetitive cu încă cel puțin trei elemente, pe baza șirurilor date. STRATEGII DIDACTICE: a) Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia , expunerea, demonstrația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic; b) Mijloace de învăţământ: figuri geometrice din plastic, plancu figurile geometrice, fișe de lucru, tablă, videoproiector, calculator; c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală DURATA: 45 de minute BIBLIOGRAFIE:  Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programa Şcolară – CP, clasele I şi a II-a  Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu – Matematică şi explorarea mediului, manual pentru clasa I, Editura Didactică și pedagogică, Bucureşti, 2020;  Ioana Magdaş, “Didactica matematicii pentru învățământul primar şi preşcolar – Actualitate şi pespective”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010;  Ioan Neacșu și colab., “Didactica matematicii în învățământul primar. Ghid practic”, editura Aius, Craiova, 2010.

Etapele lecției

Conceperea, organizarea și desfășurarea activității Pentru buna desfăşurare a lecţiei se au

1. Moment organizatoric

Strategii

Evaluare

didactice Conversația

în vedere următoarele aspecte: ♦ pregătirea materialelor didactice necesare; ♦ asigurarea ordinii şi disciplinei în sala de clasă. Se reactualizează cunoştinţele elevilor

2. Reactualizare despre terminologia specifică operaţiilor de a cunoștințelor

conversația

Aprecieri verbale

adunare şi scădere, cu ajutorul următoarelor întrebări: – Cum se numesc numerele care se adună?

– Cum se numește rezultatul adunării? – Cum se numește primul număr dintr-o operație de scădere? Dar al doilea?

Forme de organizare: – frontal – individual

Analiza

Se fac exerciţii de calcul mintal: 9 + 2=

20 + 10=

9 – 3=

răspunsurilor

30 –

10= Află suma numerelor 16 şi 20. Află diferenţa numerelor 29 şi 5. Captarea atenției se face cu ajutorul

3. Captarea atenţiei

următoarei ghicitori:

Conversația

“Sunt figura magică Și sunt cea mai tare!

problșematizarea

Patru laturi egale Ce înfățișare!”

Forme de organizare:

Care este răspunsul?

– frontal

R: pătratul.

verbale

Ce este pătratul? O figură geometrică.

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor

Se va anunţă elevii că astăzi vor învăța Expunerea despre figurile geometrice. Se scrie titlul pe tablă.

Aprecieri

Forme de organizare:

– frontal

Învățătoarea le prezintă elevilor un 5. Dirijarea învățării

Expunerea

material power point despre Figurile

Observația

geometrice.

sistematică

Învățătoarea le cere elevilor să dea exemple de obiecte din mediul înconjurător care seamănă cu figurile geometrice prezentate.

Observația

Fiecare elev va avea pe bancă cele 4 figuri

răspunsurilor,

geometrice. Câțiva elevi vor descrie figurile conversația 6. Obținerea

geometrice. Elevii vor primi câte o fișă de lucru.

performanței

(Anexa 1) După ce rezolvă exercițiile de pe fișă,

Analiza

Exercițiul

aprecieri verbale Observarea sistematică a

Jocul didactic

elevilor

învățătoarea propune un joc: „Ridicați în mâna stângă cei care aveți pe bancă un cerc roșu!”, „Ridicați-vă în picioare cei care 7. Încheierea

aveți un pătrat galben!” etc. La finalul orei se fac aprecieri

activităţii

referitoare la comportamentul elevilor și

– frontal – individual

Conversaţia

verbale

asupra modului ȋn care aceștia au participat la lecție. Se dă temă pentru acasă. (Anexa 2) 8. Activități de

Se audiază cântecul:

completare

https://www.youtube.com/watch?v=6hSdG1wZ8g&ab_channel=ProiectulMEMIS.

Aprecieri

Audiția