Pengenalan Bahasa Visual

Pengenalan Bahasa Visual
  • Pengenalan Bahasa Visual

  • Views 20

  • Downloads 1

  • File size 535KB
  • Author/Uploader: Kaliammah Ayer

UNIT 1 PENGENALAN BAHASA VISUAL-FALSAFAH, PENGARUH DAN LATAR BELAKANG DALAM PELBAGAI BUDAYA.

1. Berikan pendapat anda tentang kepentingan falsafah seni dalam penghasilan karya-karya seni

Falsafah boleh ditakrifkan sebagai satu penyelidikan ilmu yang berasaskan renungan dan pentaakulan untuk merumuskan sifat, hakikat dan kandungan alam yang dilihat secara keseluruhan.Terdapat pelbagai jenis falsafah antaranya seni islam , seni cina dan sebagainya. Falsafah seni pula adalah proses kepada keindahan iaitu member gambaran gabungan nilai keindahan, rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh pengkarya seni. Menurut Mohd.Taib Osman (1988); “hasil-hasil kesenian menjadi barang dagangan , lambing status sosial , memenuhi selera mereka yang berkemampuan ataupun santapan rohaniah bagi golongan intelektual.”

Falsafah seni yang diaplikasikan dalam karya karya seni dapat memaparkan budaya, bangsa dan agama suatu etnik. Contohnya , tembikar . Ia bukan sahaja menunjukkan masa ia dibuat, tetapi juga rasnya iaitu Cina di mana tembikar biasanya spesifik menunjukkan kaum Cina ataupun kaum India. Dengan mengetahui kaum, kita juga dapat menyelidik latar belakang sesuatu kaum.

2. Hasilkan satu esei mengenai falsafah Melayu tradisi berdasarkan seni ukiran kayu Melayu Tradisi. Bincangkan mengenai pendapat mana-mana tokoh ukiran kayu serta 2 jenis ukiran tersebut untuk dianalisa.

Ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Sejarah seni ukir diTanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan sejarah iaitu dalam Sejarah Melayu dimana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Padaketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiranpada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Raja-raja Melayu pada zaman dahulumemainkan peranan penting dalam memperkembang dan menghidupkan

suasana

seni

ukiran.Hingga

kini

peninggalan

istana-istana

lama

memperlihatkan betapa indah dan uniknyaukiran-ukiran yang diterapkan pada istanaistana tersebut. Di Semenanjung Malaysia,kekayaan seni ukiran kayu orang Melayu paling ketara pada binaan rumah tradisionalterutama di Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan.Seni ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud di kalanganmasyarakat Malaysia terutama bagi masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah danSarawak serta masyarakat Orang Asli. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayuini sama seperti seni ukiran yang lain cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya.Seni ini begitu berkembang luas kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyaihasil kayu-kayan yang banyak di mana terdapat kirakira 3000 spesis kayu-kayan di negarakita. Di samping itu juga, kayu adalah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan bolehdipelbagaikan kegunaannya. Keunikan seni ukiran Melayu dapat dihayati melalui gaya, pola dan motif-motif yangterdiri daripada pelbagai bentuk dan variasi. Kajian terhadap gaya dalam seni ukiran tradisiMelayu boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu Awan Larat , geometrikal, kaligrafidan campuran /kombinasi.Gaya Awan Larat Melayu dipercayai berasal dari pengamatan seniman Melayu yangmendalam terhadap alam. Menurut pengukir Wan Mustapha Wan Su motif awan larat Melayu terdiri dari bunga yang besar dan jarang-jarang, dan motif itu bermula dari satu titik dan kemudian melarat sehingga memenuhi ruang-ruang kosong. Titik permulaan inidipanggil punca dan terus tumbuh secara perlahan dan berliku-liku dalam keadaan terkawaldan

seimbang tanpa mempunyai unsur-unsur yang berlebihan. Bentuk-bentuk pepohon dantumbuhan yang bersifat lembah lembut menjalar seperti sulur kacang, bunga ketumbit, daunpetola, daun kiambang menjadi bahan pilihan sebagai sumber inspirasi pengukir-pengukirMelayu.Salah satu prinsip yang ketara dalam ukiran Melayu ialah setiap ukiran atau bunganyaakan bermula daripada satu tempat atau sumber yang dipanggil “punca” yang berupa “benih” atau “ ibu” kepada keseluruhan komposisi ukiran tersebut . Bentuk ukiran Melayu mementingkan sifat gerak yang bermula dari suatu punca dan tumbuh perlahan-lahan keluar daripada punca tersebut. Dalam erti kata lain setiap ukiran Melayu bermula dari satu titik yang dipanggil “ ibu ” atau “ punca” .Di antara pendapat yang paling menarik adalah daripada pengukir Wan Mustafa yangmenamakan punca tersebut sebagai “kepala Kala”. Beliau mengaitkannya dengan permulaanmasa dan menganggapnya sebagai mempunyai falsafah ketuhanan. Setiap kejadian di alamini mesti ada permulaannya kecuali Allah swt yang tiada sifat permulaan. Lantaran itufalsafah ini dimanifestasikan dalam seni ukiran Melayu melalui bentuk tombol bulat (kadangkala tersorok) yang dipanggil sebagai “kepala Kala” . Dari sudut bahasa perkataan“kala” berasal dari perkataan Sanskrit yang membawa maksud masa, waktu atau ketika .Manakala dari sudut kesenian lama, “Kala” adalah dewa Hindu yang menderhaka yangdiperintah oleh Siva untuk memakan dirinya sendiri sebagai hukuman. Kala menjadisebahagian ikonografi di Asia Tenggara terutamanya di Indonesia dan sering muncul menjadihiasan di kepala pintu candi-candi lama.Selain itu, rata-rata pengukir menyatakan bahawa elemen-elemen berikut terdapat dalam ukiran Melayu iaitu : i.

Benih („punca‟ atau „ibu‟ )

ii.

Batang

iii.

Ranting

iv.

Sulur

v.

pucuk

vi.

daunv

vii.

Bunga

viii.

viii. Buah

Pengukir

Norhaiza

menyatakan

bahawa

elemen-elemen

tersebut

adalah

sebagaimanaelemen melodi dalam muzik iaitu Do Re Mi Fa So La Ti Do. Penggunaan elemen-elemen inilah yang menghasilkan rentak dan mencorakkan sesebuah ukiran. Beberapa elemen yangturut dijadikan asas iaitu :

i.Rangka (Frame) – ukiran mencerminkan sempadan Ibarat sebuah undang-undang atau garis panduan dalam kehidupan manusia.ii.Batang utama atau corak mencerminkan prinsip Bebas untuk bergerak tetapi tidak boleh keluar dari garis sempadan yang ditetapkan oleh agama dan budaya. ii) Motif – gubahan bunga mencerminkan sifat .Perlu kemahiran dan ilmu yang sempurna atau susunan sifat yang rapi seperti pergaulan dalam masyarakat, disiplin diri, tutur kata yang sopan, perwatakan yang menarik dan lain-lain.

iii) Silat – Gaya olahan motif pada ukiran yang sempurna melahirkan keindahan danmencerminkan kemantapan diri seseorang pengukir.Jelas dapat kita lihat bahawa tumbuhan dan bungaan merupakan elemen-elemen alam semulajadi yang amat rapat dengan jiwa dan kehidupan orang Melayu. Jika diperhatikan kesemua elemen-elemen tersebut merupakan elemen-elemen yang terdapat pada sebatang pohon. Kesemua elemen-elemen ini pula turut menjadi sebahagian daripada, punca untuk tumbuh menjadi sebatang pohon yang lain. Dalam sistem pertanian terdapat pokok-pokok yang boleh

ditanam

daripada

benih,

daripada

batang,

daripada

sulur,

daripada

kudup,daripada bunga, daripada daun dan daripada buah. Secara tidak langsung kesemua elemen-elemen tersebut yang dijadikan elemen-elemen ukiran adalah merup akan elemen punca untuk pokok yang lain. Ianya boleh dijadikan tunas kepada pokok baru dan memulakan kehidupan yang baru dan mengeluarkan pula elemen-elemen yang telah disebutkan. Maka falsafah yang terdapat disebalik sesebuah ukiran sebenarnya antara lain adalah tentang kehidupan

3. Anda perlu mencari 1 karya seni Barat dan 1 karya seni Jepun.Senaraikan tujuan falsafah tersebut dalam penghasilan karya mengikut kefahaman anda.

KARYA BARAT

JUDUL

:

HARMONY IN RED

ARTIS

:

HENRY MATISSE

MEDIUM

:

CAT MINYAK ATAU KANVAS

SAIZ

:

70.X 86.6 INCI

TAHUN

:

1908

KARYA JEPUN

ARTIS

:

LORENZO DURAN

TAHUN

:

90AN ( TARIKH TIDAK DIKENAL PASTI)

UNIT 2 ASAS SENI REKA SECARA PERBANDINGAN 1 1. Dengan merujuk kepada kedua-dua karya yang dinyatakan di atas serta kefahaman tentang komposisis karya seni visual, cuba anda buat satu perbandingan berdasarkan unsur-unsur seni dengan mengisi ruang yang disediakan dalam jadual berikut:

Bil

Unsur Seni

Subjek/ Isi

Reka

Kandungan

Karya A

Karya B

Kaitan Falsafah Budaya/ Latar Belakang Masyarakat

1

Garisan

Garisan ialah

Lebih banyak

cantuman dari satu

garisan

yang

budaya

titik ke titik yang lain

digunakan.

digunakan tidak

Eropah

dengan mempunyai

Garisan tebal

digunakan

dimana

jarak-jarak tertentu.

digunakan

sepenuhnya(

kesempurn

Aplikasi berbagai

secara

ikut keperluan

aan

jenis garisan dapat

menegak,

sahaja)

diutamaka

mencipta rupa,

melintang,

jalinan, ton, corak

mendatar dan

serta menimbulkan

menyerong

bagi karya

gambaran bentuk,

Penekanan

Jepun pula

ruang dan gerakan

lebih banyak

kehalusan

dalam seni visual

diberikan

dan

kepada garisan

keunikan

Garisan

Ikut

n 

Manakala

diberi keutamaan

2

Rupa

Rupa ialah hasil

Rupa adalah

Rupa pada alam

pertemuan hujung

rata kerana

sekitar didapati

Karya

garisan dengan

rupa

dalam bentuk

Jepun

permulaannya.

mempunyai

rupa organik dan

lebih

Rupa

Aplikasi melalui rupa ukuran panjang geometrik

kepada

garisan, warna dan

dan lebar

alam

jalinan. Mesti

dalam bentuk

sekitar

mempunyai garisan

dua dimensi.

Karya

luar (outline) dan

barat lebih

sempadan yang

kepada

mengelilinginya.

hubungan

Ianya dapat

sesama

dikategorikan

manusia

kepada rupa geometri dan organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D (tidak berjisim). Ia

merupakan hasil pertemuan antara penghujung garisan dan permulaannya. 3

Ton

Penggunaan ton 

yang betul dapat

Lebih banyak

menarik perhatian

ton gelap

kita. Warna hitam

digunakan

dan putih

untuk

menampakkan

menonjolkan

an tema

sesuatu objek atau

gambar

yang

Ton kurang digunakan

Diaplikasik an dalam daun

pemandangan

Menonjolk

digunakan

pudar dan membosankan. Warna dapat memberi keceriaan pada kehidupan manusia. Warna boleh berubah dari segi ton bergantung pada kekuatan cahaya yang jatuh pada objek. Variasi warna daripada terang kepada gelap dikenali sebagai ton warna. 4

Jalinan

Jalinan ialah sifat

Tidak dapat

Digunakan untuk

Menonjolkan rupa

permukaan yang

dilihat secara

menunjukkan

ataupun bentuk

terdapat pada

teliti

ranting pokok dan

yang dihasilkan

sesuatu objek dan

disebabkan

juga daun

boleh dikesan

tiada

Tidak digunakan

secara penglihatan

penggunaan

dalam kuantiti

(tampak) atau

warna

yang banyak

sentuhan. Jalinan pada permukaan

Namun boleh

objek alam

dikatakan

sekeliling dan objek

penggunaan

buatan manusia

jalinan yang

mempunyai kesan

banyak iaitu

tampak yang

jalinan sentuh

berbeza. Tuhan

dan jalinan

menjadikan setiap

tampak dapat

objek alam dengan

dirasai

jalinan tertentu untuk manusia memikirkannya. Setiap jalinan mempunyai fungsi dan nilainya tersendiri. Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu; jalinan sentuh dan

jalinan tampak. Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai melalui sentuhan, contohnya kulit buah durian (alam semula jadi) dan jahitan sulaman (alam buatan manusia). Jalinan tampak pula jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan. 5

Warna

Warna pigmen

Hitam , putih

Penggunaan

Dapat

pewarna kimia yang

digunakan

warna yang betul

menunjukkan

bertindak balas

Tiada

dan tepat

perbezaan kontra

pada sesuatu

perbezaan

Warna gelap dan

permukaan. warna

warna boleh

terang pada 9an

terbahagi kepada

dilihat dalam

dimana gambar

tiga kumpulan

karya ini.

berwarna kurang

utama iaitu warna

Walaupun dua

dihasilkan

asas, warna

warna, bentuk

Dapat

sekunder dan warna

dan rupa

menunjukkan

tertier. Warna asas

gambar dapat

budaya sesuatu

terdiri daripada

dilihat secara

bangsa

warna biru, merah

menyeluruh

dan kuning; dan ianya boleh

menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu; dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas. Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder.

3.Cuba anda pilih salah satu daripada hasil seni tersebut dan rakamkan imej hasil seni visual tersebut. Kemudian buat kajian terhadapnya berdasarkan perkaraperkara berikut: i) Kaitan dengan unsur-unsur seni yang anda tahu. Saya telah memilih karya barat untuk dibuat kajian iaitu Harmony in the Red

a) Garisan o Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarakjarak tertentu. Lebih banyak garisan digunakan dalam karya barat ini. Garisan tebal digunakan secara menegak, melintang, mendatar dan menyerong untuk menghasilkan suatu karya yang bermutu.

b) Rupa o Rupa ialah hasil pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Aplikasi melalui rupa garisan, warna dan jalinan. Mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan yang mengelilinginya. Ianya dapat dikategorikan kepada rupa geometri dan organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Rupa adalah rata kerana rupa mempunyai ukuran panjang dan lebar dalam bentuk dua dimensi

c) Ton o Penggunaan ton yang betul dapat menarik perhatian kita. Warna hitam dan putih menampakkan sesuatu objek atau pemandangan pudar dan membosankan. Warna dapat memberi keceriaan pada kehidupan manusia. Warna boleh berubah dari segi ton bergantung pada kekuatan cahaya yang jatuh pada objek. Variasi warna daripada terang kepada gelap dikenali sebagai ton warna. Lebih banyak ton gelap digunakan untuk menonjolkan gambar dalam karya barat.

d) Jalinan o Jalinan ialah sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan (tampak) atau sentuhan. Jalinan pada permukaan objek alam sekeliling dan objek buatan manusia mempunyai kesan tampak yang berbeza. Tuhan menjadikan setiap objek alam dengan jalinan tertentu untuk manusia memikirkannya. Setiap jalinan mempunyai fungsi dan nilainya tersendiri. Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. Jalinan tidak dapat dilihat secara teliti disebabkan tiada penggunaan warna Namun boleh dikatakan penggunaan jalinan yang banyak iaitu jalinan sentuh dan jalinan tampak dapat dirasai.

e) Warna o Warna pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan. warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Warna asas terdiri daripada warna biru, merah dan kuning; dan ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu; dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas. Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder. Warna hitam dan putih digunakan dalam karya barat Tiada perbezaan warna boleh dilihat dalam karya ini. Disebabkan tiadanya penggunaan warna asas, sekunder dan tertiier. Walaupun dua warna digunakan , bentuk dan rupa gambar dapat pilih

ii) Pada pandangan anda adakah hasil ciptaan itu dipengaruhi oleh sesuatu budaya atau kepercayaan sesuatu bangsa? Beri ulasan anda.

Ya, hasil ciptaan dipengaruhi oleh sesuatu budaya atau kepercayaan sesuatu bangsa. Mengikut Herbert Read, dalam bukunya The Meaning of Art, seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan.- Nilai-nilai indah, tidak cantik adalah bidang yang yang termasuk dalam seni dan nilai keindahan dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang lebih berpengaruh dalam bidang logik. Dari aspek moral dan akhlak pula,Barat mementingkan aspek keindahan tanpa menekankan aspek moral dan akhlak. Tamadun Barat tidak mengambilkira kesatuan dalam penghasilan kesenian mereka.- Tamadun Barat tidak mempunyai sesuatu idenditi yang mengikat dan menyatukan mereka. konsep kesenian menurut tamadun Barat, hanya menekankan nilai-nilai estetika yang tinggi yang mampu memberi kepuasan, kegembiraan dan keselesaan kepada naluri manusia sahaja.

iii) Adakah hasil ciptaan itu direka berasaskan falsafah tertentu? Beri justifikasi kepada jawapan anda itu. ( Tuliskan ulasan anda tidak lebih daripada 150 patah perkataan) Hasil ciptaan karya barat yang berjudul Harmony in the Red mempunyai motif dan dekoratif. Ia menekankan bahawa ketepatan bukanlah suatu kebenaran. Karya ini adalah peluahan perasaan secara spontan. Biasanya, karya barat tidak akan menekankan ekspressif tetapi represif. Pengertian kesenian secara umum ialah sesuatu yang mempunyai nilai kebaikan dan mempunyai fungsi dan kepentingan bagi masyarakat dan boleh dijadikan kebanggaan dari segi nilai budaya. Keseniaan tidak hanya menjurus pada bentuk hiburan semata-mata. Terdapat dua faktor yang bersifat sejagat yang harus dimiliki oleh semua objek kesenian. Pertama objek keseniaan yang terbentuk akibat keupayaan manusia menganjal dan memanipulasikan bahan dan idea. Objek-objek yang terbentuk hasil daripada manipulasi bahan ini mencakupi catan dan lukisan , seni arca , seni bina dan reka bentuk .Kedua terdapat objek seni yang bergantung kepada bentuk bukan material. Contoh sastera, drama dan tarian.

4. Sekarang , cuba anda buat satu perbandingan bagi kedua-dua kategori karya 3-dimensi di atas dengan melengkapkan jadual di bawah.

Bil

1

Prinsip

Harmoni

Karya 2-Dimensi

Karya 3- Dimensi

Kategori 1

Kategori 2

Harmoni Wujud dalam penggunaan garisan dan warna

Warna panas lebih banyak digunakan

Wujud di alam sekeliling apabila munculnya susunan atau ulangan unsurunsur seni mengikut cara atau gaya tertentu. Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubung kait antara satu sama lain juga dapat menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan umpamanya warna sejuk, warna panas dan sebagainya. 2

Perulangan /

Pengolahan unsur-

Sesuatu gubahan perlu

Irama

unsur seni dengan cara ditampilkan secara dan teknik yang

beralun, bergetar,

tertentu.

bergoyang, memancar,

Mempunyai

berselang-seli dan lain-

irama biasa,

lain.

rawak

Mengandungi irama berselang-seli, irama aliran dan progresif

3

Kepelbagaian

Penggunaan pelbagai

Gaya variasi, tenaga dan

gaya, nilai dan idea

daya tarikan diutamakan.

yang berbeza dalam suatu gubahan Gaya variasi, tenaga dan daya tarikan diberi perhatian. Penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza setiap kali gubahan dibuat.

4

Kontra/

Unsur penegasan

Wujud apabila terdapat

Penegasan

digunakan ikut

unsur yang menonjol ,

keperluan sesuatu

kontra atau ganjil dalam

gubahan.

sesuatu gubahan.

Untuk menarik

Penggunaan unsure seni

perhatian, member

yang kontra atau asingkan

focus dan

objek yang hendak

mengelakkan

ditegaskan

kebosanan Lebih banyak unsur penegasan digunakan

5

Pergerakan

Pergerakan statik

Pergerakan tidak statik dimana keadaan yang bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar , bersinar-sinar dan sebagainya.

6

Ekonomi

Kos Jimat

Kos berlebihan

7

Imbangan

Imbangan simetri

Gubahan yang

digunakan iaitu

mempunyai beberapa

bahagian di sebelah

garisan axis menghasilkan

kiri sama dengan

imbangan berpenjuru

kanan atau bahagian

yang menggambarkan

atas sama dengan

imej cerminan.

bawah.

Imbangan tidak simetri digunakan

8

9

Dominan

Kadarbanding

Kurang dominan

Diutamakan

kerana gambar dalam

Dominan yang agak

bentuk 2-D

tinggikerana gambar 3- D.

Seimbang

Tidak seimbang

UNIT 4 ANALISIS SENI REKA DALAM KARYA

Berdasarkan pemerhatian anda, 

Cuba anda hubungkaitkan imej-imej tersebut dengan pegangan falsafah seni tertentu.

Terdapat 2 faktor keseniaan yang tertentu akibat keupayaan manusia , menganjal dan memanipulasikan bahan dan idea. Yang pertamanya, i)

Objek yang terbentuk hasil daripada manipulasi bahan ini mencakupi catan dan lukisan, seni arca, seni bina dan reka bentuk.

ii)

Terdapat objek seni yang bergantung kepada bentuk bukan material. Contohnya drama, sastera dan lakonan.

Apakah ciri-ciri yang boleh anda kaitkan dengan falsafah-falsafah yang dinyatakan tadi?

Terdapat penggunaan karya 2- Dimensi dan 3 Dimensi Terdapat penggunaan unsur seni reka seperti garisan, rupa, ton , jalinan dan warna. Prinsip utama dalam keseniaan seperti harmoni, perulangan, kepelbagaian, kontra, pergerakan, ekonomi, imbangan, dominan dan kadarbanding digunakan untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Tema ataupun judul yang diberikan bagi satu karya menggambarkan latar belakang dan budaya masyarakat. Selain dari itu, seni ukiran yang halus dan teliti digunakan.

Cuba anda banding beza antara satu dengan yang lain.

Karya

Persamaan

Perbezaan

Egyptian Glass  Mosaic Faience

Penggunaan unsur-

Menggambarkan

unsur seni dan

latar belakang ,

prinsip dalam

budaya masyarakat

gubahan seperti

yang berlainan etnik

garisan, jalinan, ton, warna , harmoni

Lotus and Five Fish

Iznik Title  Pyxis of al Mughira

Nefertiti

Egyptian Glass

,rupa , penegasan,

berbentuk

kesatuan,

2D,Mosaic Faience

kepelbagaian dalam

berbentuk 3D, Lotus

gubahan.

and Five Fish

Mengandungi nama

berbentuk 2D, Iznik

pencipta atau

Title berbentuk 2D,

Negara asal sebagai

Pyxis of al Mughira

judul karya

berbentuk 2D dan

Karya seni yang

Nefertiti berbentuk

halus dan kreatif

3D.

ukurannya 

Terdapat lukisan

Penggunaan warna

ataupun ukiran yang

dan ton ikut

menampakkan

kesesuain karya dan

kemodenan karya

budaya

Penggunaan warna dan ton yang betul mengikut budaya masyarakat

Adakah imej yang dihasilkan mempunyai sedikit persamaan atau kaitan dengan kehidupan masyarakat sesuatu budaya itu?

Berikan ulasan anda mengenai persoalan di atas. ( Tuliskan ulasan anda tidak lebih daripada 150patah perkataan)

Imej yang dihasilkan mempunyai sedikit persamaan atau kaitan dengan kehidupan masyarakat sesuatu budaya itu. Jika kita kaji Egyptian Glass maka kita dapat ketahui cara hidup masyarakat Egypt dan juga penggunaan bahan-bahan seni dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama juga, kita dapat ketahui jangka masa bahan tersebut dibuat dan implikasinya dalam kehidupan. Interaksi antara bahan seni dengan alam sekitar juga dapat kita ketahui kerana seni adalah universal dimana penggunaanya tiada had sempadan.Jika kita lihat secara menyeluruh , Egyptian Glass berbentuk muncung di mana memudahkan kita minum air. Begitu juga dengan karyakarya lain. Karya Lotus and Five Fish bagaikan menggambarkan kehidupan yang bebas adalah kehidupan yang terikat dengan adat dan budaya. Ikan haruan biasanya dikatakan pembawa hikmah ataupun pembawa tuah manakala bunga Lotus adalah bunga yang disembahyangkan kepada Dewa-dewi. Jadi, kedua-dua bahan ini menunjukkan kepercayaan dan adat orang Cina. Konsep 2D dan penggunaan warna sejuk cukup menyejukkan mata.Setiap imej yang dihasilkan berkait rapat dengan kehidupan, kepercayaan dan budaya sesuatu masyarakat.

2. Anda telah didedahkan bagaimana komposisi sesebuah hasil karya digubah berdasarkan

implied lines atau garisan saranan.sekarang,cuba

anda teliti pula imej dalam karya berikut. Berdasarkan penelitian anda,cuba anda lakarkan susunan garisan-garisan saranan.Ini boleh dibuat dalam gubahan imej karya dalam ruang yang disediakan.Anda gunakan kertas surih(tracing paper) dan tekap pada hasil karya tersebut yang dimuat turun daripada sumber internet.lakar garisangarisan saranan yang berkaitan di atas kertas tersebut. Hasil

daripada

analisis

anda

tadi,

anda

dapat

mengetahui

garisan

saranan(implied lines) membentuk komposisi imej dalam gubahan hasil karya itu. Sekarang, gunakan kefahaman dan pengetahuan anda untuk menganalisis hasil karya tersebut berlandaskan Asas Seni Reka yang telah anda pelajari dalam berbentuk ulasan.

(Tuliskan ulasan anda tidak lebih daripada 150patah perkataan).

Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda, komposisi dan kandungan. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga-tiga aspek ini akan memberi laluan kepada penghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Dalam strategi pertama iaitu diskripsi, seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya, seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata, tajuk, medium, dan tarikh: jelasnya, menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. Pada tahap analisis karya, pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual, contohnya dari sudut pengolahan komposisi, garis, cahaya, bentuk, warna, permukaan, dan jalinan. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. Menerusi strategi ini,

pengkritik seharusnya berupaya mengenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura, alam semula jadi, alam persekitaran dan objek buatan manusia. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungkin berkaitan dengan pelbagai aliran dan gaya seni, baik yang bersifat tradisi, moden, pascamoden mahupun kontemporari. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain, ataupun satu gaya dengan gayagaya yang lain. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka, media dan teknik. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan komposisi karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak, realistik, naturalistik, dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. Pengetahuan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah-kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi, seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema, makna, dan fungsi. Dalam hal ini, pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. Justeru itu, untuk menjadi seorang pengkritik yang baik, seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka, bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan

khalayak, serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. Aspek-aspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkanpertimbangan dan penilaian yang berbentuk “formalisme, ekspresivisme, mahupun instrumentalisme” (Feldman, 1994). Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek-aspek keindahan dan harmoni; ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan

perasaan

dan

idea;

sementara

instrumentalisme

bermaksud

pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat, contohnya dalam konteks sesuatu institusi, masyarakat dan negara.

Garisan Saranan ( Implied lines)

3. Berdasarkan ilustrasi tersebut senaraikan lima penghasilan pengeluaran (outcome) yang anda rasa boleh di tengahkan. 

Warna

Garisan

Rupa

Bentuk

Ruang

Bayangan

BIBLIOGRAFI

 http://www.scribd.com/doc/52689900/Kreativiti-Seni-dalam-Pendidikan  Modul Pembelajaran PPG  http://colourexist.blogspot.com/2010/01/pandangan-tokoh-tokoh-barat-timur-dan.html

 http://www.scribd.com/doc/26990001/Definisi-Seni-Dan-Konsep-Kesenian-Melayu-New  Katheleen Chee (2001) Siri Rujukan Pendidikan Seni Visual,tingkatan 2(1st Edition) penerbitan pelangi sdn bhd  Katheleen Chee (2001) Fokus indigo SPM Pendidikan Seni(1st Edition) penerbitan pelangi sdn bhd  Marhanim A.Razak, Mohd Shahrizal Dolah, ACE AHEAD Teks STPM Seni Visual,Edisi Kedua,Oxford Fajar.