Câu Hỏi Tìm Hiểu Bài Chương Enzym

Câu Hỏi Tìm Hiểu Bài Chương Enzym
  • Câu Hỏi Tìm Hiểu Bài Chương Enzym

  • Views 81

  • Downloads 2

  • File size 138KB
  • Author/Uploader: Phạm Quỳnh

CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI CHƯƠNG ENZYM  Đối tượng: SV Dược ĐH Đông Á  Version 20210812 

1. Liệt kê 2 đặc điểm khiến enzym là xúc tác hiệu quả.  2. Apoenzym cần thêm phần nào để trở thành holoenzym?  3. Phân biệt các loại cofactor chính.  4. Enzym tăng tốc phản ứng hoá học nhờ cơ chế nào?  5. Cơ sở cấu trúc nào dẫn đến tính đặc hiệu của enzym?  21. Angry biochemists. Many biochemists go bananas, and    (a) Plot V0 versus [S] and 1yV0 versus 1Does penicillinase appear to obey Micha

6. Một enzym tuân theo mô hình động học Michaelis–Menten đơn giản xúc tác phản ứng đạt vận   justifiably, when they see a Michaelis–Menten plot like the   one shown below. To see why, determine the V0 as a fraction  

tốc 1 µmol/phút khi [S] = 10Km. Hãy tính giá trị Vmax. of V

max

when the substrate concentration is

equal to 10 KM  ics? If so, what is the value of KM ?   (b) What is the value of Vmax ?  

7. Phân tích đường cong phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ cơ chất sau đây:  and 20 KM . Please control your outrage.  V

max

 

0  V

[S] 

 (c) What is the turnover number of these experimental conditions? Assumeenzyme molecule.    24. Counterpoint . Penicillinase ( b -lactpenicillin. Compare penicillinase with peptidase.    25. A different mode. The kinetics of an eas a function of substrate concentration absence of 100 mM inhibitor .    (a) What are the values of Vmax and Kthis inhibitor?   (b) What type of inhibition is it?  

Đường cong trên có điểm nào chưa hợp lý? Hãy minh hoạ giải thích bằng cách tính toán vận tốc   22. Hydrolytic driving force. The  

hydrolysis of pyrophos  phate to orthophosphate is important in driving forward  

 (c) What is the dissociation constant of 

phản ứng v0 theo Vmax khi [S] = 10Km , [S] = 20Km theo phương trình Michaelis–Menten.  biosynthetic reactions such as the synthesis of DNA. This   hydrolytic reaction is catalyzed in E. coli by a pyrophospha 

8. Succinylcholin là một thuốc dãn cơ tác động nhanh và ngắn hạn được sử dụng khi đặt ống khí  tase that has a mass of 120 kDa and consists of six identical   Velocity (mmol mi

quản hoặc soi khí quản để phát hiện dấu hiệu ung thư. Trong vòng vài giây sau khi tiêm IV suc  subunits. For this enzyme, a unit of activity is defined as the    [S]  (mM) No inhibitor I

cinylcholin, bệnh nhân sẽ bị liệt cơ và cho thở máy khi tiến hành thủ thuật. Succinylcholin là amount of enzyme that hydrolyzes 10 mmol of pyrophos   3 10.4 

một chất ức chế cạnh tranh của acetylcholinesterase, một enzym của hệ thống thần kinh, và sự  phate in 15 minutes at 37 8 C under standard assay condi tions. The purified enzyme has a Vmax of 2800 units per    5 14.5 

ức chế này gây ra tê liệt. Tuy nhiên, succinylcholin bị thuỷ phân bởi cholinesterase trong huyết   milligram of enzyme.    10 22.5  30 33.8 

tương, một enzym có độ đặc hiệu cơ chất rộng hơn so với acetylcholinester-ase của hệ thống   (a) How many moles of substrate is hydrolyzed per second    90 40.5 

thần kinh. Sự tê liệt kéo dài đến khi succinylcholin bị thuỷ phân hoàn toàn bởi cholinesterase per milligram of enzyme when the substrate concentration  

huyết tương, thường trong vài phút sau đó.  is much greater than KM ?    (b) How many moles of active sites are there in 1 mg of    (d) If [S] 5 30 mM, what fraction of thehave a bound substrate in the presence a

a) Vì lý do an toàn, cholinesterase huyết tương thường được định lượng trước khi tiến hành   enzyme? Assume that each subunit has one active site.  

phẫu thuật. Hãy giải thích lý do.   (c) What is the turnover number of the enzyme? Compare   this value with others mentioned in this chapter.   100 m M inhibitor?    26. A fresh view. The plot of 1yV0 vertimes called a Lineweaver–Burk plot

b) Điều gì xảy ra khi hoạt độ cholinesterase huyết tương của bệnh nhân chỉ đo được 10 U/L   trong khi giá trị bình thường khoảng 80 U/L?   23. Destroying the Trojan horse. Penicillin is hydrolyzed   and thereby rendered inactive by penicillinase (also known   expressing the kinetic data is to plot which is known as an Eadie–Hofstee plo (a) Rearrange the Michaelis– Menten e

c) Một số bệnh nhân biểu hiện cholinesterase huyết tương dạng đột biến có Km = 10 mM thay vì   as b -lactamase), an enzyme present in some penicillin resistant bacteria. The mass of this enzyme in Staphylococcus   as a function of V0y[S].  

1,4 mM như bình thường. Hãy dự đoán ảnh hưởng của đột biến này lên bệnh nhân.  aureus is 29.6 kDa. The amount of penicillin hydrolyzed in    (b) What is the significance of the sloand the x -intercept in a plot of V0 versu

9. Một sinh viên khoá luận Hoá sinh phân lập được 2 dạng của 1 enzym: dạng hoang dại (wild type 1 minute in a 10-ml solution containing 10 29 g of purified   penicillinase was measured as a function of the concentra   (c) Sketch a plot of V0 versus V0y[S] iinhibitor, in the presence of a competiti

—WT) và dạng đột biến khác với dạng wild type ở 1 acid amin. Khảo sát động học enzym của 2  tion of penicillin. Assume that the concentration of penicil 

1 lin does not change appreciably during the assay.   [Penicillin] Amount hydrolyzed  mM (nmol) 

the presence of a noncompetitive inhibit  27. Defining attributes . What is the deffor an enzyme catalyzing a sequential rdisplacement reaction?  

and Kinetics 

dạng này cho giá trị như sau: WT có Vmax = 100 µmol/phút, Km = 10 mM; dạng đột biến có Vmax = 1 µmol/phút, Km = 0,1 mM.  a) Giả thiết phản ứng xảy ra theo 2 giai đoạn như mô hình động học Michaelis–Menten với k−1 >> k2, cho biết dạng enzym nào có ái lực với cơ chất cao hơn?  b) Tính vận tốc ban đầu v0 của phản ứng xúc tác bởi WT khi [S] = 10 mM. c) Dạng enzym nào thay đổi cân bằng phản ứng theo hướng tạo ra sản phẩm nhiều hơn?  10. Penicillin bị thuỷ phân và bất hoạt bởi penicillinase (β-lactamase) hiện diện ở các vi khuẩn đề kháng penicillin. Khối lượng phân tử của enzym này của Staphylococcus aureus là 29,6 kDa.  Lượng penicillin bị thuỷ phân trong một phút bởi 10 g penicillinase trong 10-mL dung dịch  theo nồng độ penicillin được ghi nhận trong bảng sau. Giả thiết nồng độ penicillin không thay   đổi đáng kể trong suốt quá trình phản ứng.  −9

[Penicillin], µM Lượng penicillin bị thuỷ phân, nmol  1 0,11  3 0,25  5 0,34  10 0,45  30 0,58  50 0,61

.) Is specificity deter   (c) Which enzyme alters the equilibrium more in the direc  B

a) Hãy vẽ đường cong biểu diễn tương quan giữa tốc độ phản ứng v0 theo [S] và 1/v0 theo 1/[S].  tion of product?   Penicillinase có tuân theo mô hình động học Michaelis–Menten không? Nếu có thì Km có giá   trị nào?  that a mutant enzyme  htly as does the native    33. KM matters . The amino acid asparagine is required by  cancer cells to proliferate. Treating patients with the enzyme   b) Tính giá trị Vmax  utation on catalytic rate   asparaginase is sometimes used as a chemotherapy treat 

11. Các tế bào ung thư cần asparagin để tăng sinh. Trong hoá trị liệu ung thư, enzym asparaginase   is unaffected?   ment. Asparaginase hydrolyzes asparagine to aspartate and   ammonia. The adjoining illustration shows the Michaelis– 

được chỉ định trong một số trường hợp (qua đường tiêm). Enzym này thuỷ phân asparagin thành   n enzyme that follows   Menten curves for two asparaginases from different sources,  

aspartat và ammoniac. Biểu đồ dưới đây cho thấy đường cong Michaelis– Menten của 2 loại as  , what is the value of   as well as the concentration of asparagine in the environ  e 21 at 10 KM ?   paraginase từ 2 nguồn gốc khác nhau; [asparagin] trong môi trường biểu thị bằng mũi tên ↑. Cho  ment (indicated by the arrow). Which enzyme would   biết enzym nào sử dụng tốt hơn trong hoá trị liệu? Giải thích.  ine is a fast-acting, short  when a tube is inserted  ronchoscope is used to    signs of cancer. Within  cinylcholine, the patient  ced on a respirator while  holine is a competitive  ervous system enzyme,  owever, succinylcholine  esterase, which shows a   oes the nervous system  nylcholine is hydrolyzed   make a better chemotherapeutic agent?   Asparaginase 1 

Asparaginase 2  0  V

[S]   

34. Enzyme specificity . Catalysis of the cleavage of peptide  

12. Một protease xúc tác phản ứng cắt liên kết peptid trong chuỗi oligopeptid nhỏ được mô tả trong   everal minutes later.   bonds in small peptides by a proteolytic enzyme is described  

bảng sau đây với mũi tên tượng trưng cho vị trí cắt đứt liên kết peptid.  linesterase is measured   Explain why this mea  ent if the serum cholin ts of activity per liter  out 80 units?   m of the serum cholin  in the following table.   Substrate KM (mM) kcat (s21) EMTATG 4.0 24 EMTATA 1.5 30 2 

EMTATF 0.5 18  The

arrow indicates the peptide bond cleaved in each case.  

Cơ chất Km (mM) kcat (s )  −1

EMTA↓G 4,0 24  EMTA↓A 1,5 30  EMTA↓F 0,5 18

Cho hỗn hợp 3 peptid trên với nồng độ bằng nhau tiếp xúc với protease, peptid nào sẽ bị thuỷ phân  nhanh nhất? Chậm nhất? Giải thích.  13. Dự đoán ảnh hưởng lên Vmax và Km (tăng/ giảm/ không thay đổi/ không thể xác định) của một  enzym tuân theo động học Michaelis–Menten đơn giản trong bảng dưới đây:  Thí nghiệm Km Vmax  a) Tăng lượng enzym lên gấp đôi  b) Giảm lượng enzym xuống gấp đôi  c) Có sự hiện diện của chất ức chế cạnh tranh  d) Có sự hiện diện của chất ức chế không cạnh tranh  uncompetitive  e) Có sự hiện diện của chất ức chế không cạnh tranh  non-competitive đơn thuần